Tuesday, October 27, 2020
Home > Uncategorized > 2 vepra që e fusin njeriun në Xhenet dhe 2 vepra që e fusin njeriun në Xhehenem

2 vepra që e fusin njeriun në Xhenet dhe 2 vepra që e fusin njeriun në Xhehenem

Nga Ebu Hurejra (Allahu qoftë i kënaqur prej tij!) transmetohet se ka thënë:
“Është pyetur i Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të!) se cilat janë ato që më së shumti e fusin njeriun në xhenet (parajsë)?

Ka thënë: “Devotshmëria dhe morali i mirë”, ndërsa kur u pyet se cilat janë ato që më së shumti e fusin në zjarr?

Tha: “Dy gjëra prej trupit të tij: goja (gjuha) dhe organi seksual.”
E transmeton Ibën Maxhe me nr.. 4246 dhe Et Tirmidhi Shejh El Albani (Allahu e mëshiroftë!) në “Es Sahiha” 977 e ka vlerësuar këtë hadith si të mirë (hasen).

Allahu e di me se miri

%d bloggers like this: