Friday, October 23, 2020
Home > Këshilla Islame > 3 Vendet e shenjta per muslimanet dhe vlera e tyre.

3 Vendet e shenjta per muslimanet dhe vlera e tyre.

Transmetohet nga Xhabiri r.a. se vërtetë i Dërguari i Allahut s.a.v.s. ka thënë: “Namazi në xhaminë time është më i vlefshëm se sa njëmijë (1000) namaze në xhamitë e tjera, me përjashtim të Qabesë, sepse namazi në Qabe është më i vlefshëm se sa njëqindmijë (100.000) namaze në xhamitë e tjera.”.

Transmetohet nga Ebu Hurejre (r.a.) se i Dërguari i Allahut (s.a.v.s.) ka thënë: „Nuk lejohet dhe inkurajohet udhëtimi (me qëllim vizite dhe adhurimi në të) veçse në tre xhami: Xhaminë e Shenjtë (Qaben), Xhaminë e të Dërguarit (s.a.v.s.) dhe Xhaminë El-Aksa“. (Buhariu dhe Muslimi)

%d bloggers like this: