Saturday, October 31, 2020
Home > Kur’an > Ajeti Më Madhështor Në Kur’an

Ajeti Më Madhështor Në Kur’an

Ajeti më madhështor në Kur’an

Ajetul-Kursijji (Ajeti më madhështor në Kur’an)

“All-llahu la ilahe il-la Hu.

El-hajjul-kajjum. La te-hudhuhu sinetun ue la neum.

Lehu ma fis-semavati ue ma fil-erd.

Men dhel-ledhi jeshfeu aindehu, il-la bi idhinihi.

Jaëlemu ma bejne ejdihim ue ma halfehun, ue la juhitune bi shej-in min alimihi il-labi ma shae.

Uesia kursijjuhus-semauati uel erda, ue la jeduhu hifdhuhuma ue huve-l-alijjul-adhim.”

Shqip:

“Allahu. Askush nuk meriton të adhurohet, përveç Tij.

I Përjetshmi, Ai që furnizon dhe mbron gjithçka që ekziston. Atë nuk e kap as dremitja, as gjumi.

Atij i përket çfarëdo që është në qiej dhe në tokë.

Kush mund të ndërmjetësojë tek Ai pa lejen e Tij?

Ai e di çfarë u ndodh atyre [në këtë botë] dhe çfarë do të ndodhë pas tyre [në botën tjetër].

Ata kurrë s’do të mund të nxënë ndonjë gjë nga dija e Tij, përveç asaj çfarë do Ai.

Kursi-a e Tij shtrihet mbi qiejt dhe tokën, dhe Ai nuk ndjen lodhje në kujdesin ndaj tyre. Ai është më i larti, më i madhi.”

%d bloggers like this: