Monday, October 19, 2020
Home > Këshilla Islame > CILAT JANE VEPRAT QE SHPERBLEHESH EDHE PAS VDEKJËS !!??

CILAT JANE VEPRAT QE SHPERBLEHESH EDHE PAS VDEKJËS !!??

Nga sahabiu i nderuar Enes ibën Malik (Allahu qoftë i kënaqur prej tij!), transmetohet se i
Dërguari i Allahut (Paqja qoftë mbi të!), ka thënë:

“Janë shtatë vepra, shpërblimi i të cilave i vazhdon njeriut në varrin e tij, pas vdekjes së
tij: Lënia trashëgimi e diturisë së dobishme (t’ju lësh njerëzve dituri nga e cila do të
përfitojnë),

T’ju mundësosh të përfitojnë nga uji i një lumi (hapja e një vije që të kaloi uji),
Hapja e një pusi (apo burimi),

mbjellja e një palme (hurme arabe, apo e çdo peme tjetër të dobishme),
Ndërtimi i një xhamie,

Dhurimi i një Mus’hafi (Kurani),

si dhe të lësh pas fëmijë të edukuar, të cilet luten dhe kërkojne falje për ty pas vdekjes
tende.”

El Albani (Allahu e mëshirofte!), në librin e tij “Sahihu el xhemiu” me nr 3596, e ka
vlerësuar si hadith hasen.
Allahu e di me se miri

%d bloggers like this: