Friday, October 23, 2020
Home > Këshilla Islame > ÇKA HUMBË NËSE SE FALË NAMAZIN?

ÇKA HUMBË NËSE SE FALË NAMAZIN?

POROSIA E TRETE: “… dhe assesi mos e lë pa e falur namazin e obligueshëm me qëllim,
ngase ai që e lë pa e falur namazin, që e ka farz, me qëllim, mbrojtja e Allahut ndaj tij
tanimë është larguar…”

Qëllimi i kësaj porosie është përkujdesja dhe ruajtja e namazit të obligueshëm, d.m.th. që
është farz. E sa të shumta që janë porositë për namazin në Kur’an dhe Sunet!

Allahu i Lartë thotë:
“Fale namazin, vërtetë namazi ndalon nga e keq-ija dhe e shëmtuara dhe përmendja e
Allahut ësh-itë më e madhja, e Allahu e di se çka veproni.” (El-Ankebut 29, 45)
Pra, qëndrueshmëria dhe vazhdimësia në namaz e bën na-mazliun pronar të një
personaliteti të fortë e të qëndrue-ishëm, të cilin varfëria nuk e trondit dhe pasuria nuk e
bën kryeneç.

Ka thënë i Lartësuari:
“Urdhëroje familjen tënde të falë namazin, edhe ti vetë bëhu i qëndrueshëm në zbatimin e
tij, Ne nuk kërkojmë prej teje ndonjë furnizim (për ty e as për familjen tënde), Ne të
furnizojmë ty (dhe ata), e ardhmëria e mirë i takon atij që ruhet (nga mëkatet).” (Taha
20, 132)

Thotë i Lartësuari:
“Vërtetë, namazi është obligim për besimtarët në kohë të caktuar.” (En-Nisa 4, 103)

Thotë i Lartësuari:
“Kujdesuni rregullisht për namazet, e eahe për namazin e mesëm (ate të ikindisë) dhe
ngrehuni për Allahun në falje (te namazeve) plot respekt.” (El-Bekare 2, 238)

Ka thene i Lartësuari:
“O ju që keni besuar, kerkoni ndihmë (për proble-imet e jetës) me durim dhe namaz, se
vërtetë Allahu është me durimtarët.” (El-Bekare 2, 153)

Thotë i Lartësuari:
“Kërkoni ndihmë (në të gjitha çështjet e jetës) me durim dhe namaz, ndonëse vertetë ajo
është e vështirë, por jo edhe për ata që ia kanë frikën Allahut.” (El-Bekare 2, 45)
Muhammedi (Sal-laAllahu alejhi ue sel-lem), kure mundonte ndonje gjë, strehohej në
namaz.

Ai ka thënë: “Marrëveshja midis nesh dhe midis tyre është namazi, pra ai që e braktis ka bërë kufr (ka
rënë në pabesim).”

Namazet e obliguara janë pesë, e ky hadith, i cili po-iro-isit për namazin, vë në citat
faktin se ka larguar mbrojtjen e Allahut nga vetja kush e lë namazin me qëllim.

LIBRI Porosi profetike

Abdul Kader El Arnauti Allahu e mëshiroftë

%d bloggers like this: