Saturday, October 24, 2020
Home > Këshilla Islame > Disa gabime të namazlinjëve (1)

Disa gabime të namazlinjëve (1)

 

  • Bërja e nijetit me zë
  • Ngritja e tepërt e zërit duke lexuar Kuran gjatë namazit.
  • Mbështetja në shtyllë apo mur pa pasur nevojë.
  • Mosplotësimi i safave (rreshtave) dhe lënia e hapsirave mes tyre.
  • Nuk e drejton shpinën gjatë qëndrimit në këmbë, ruku apo sexhde.
  • Kur vonohet nga namazi nuk hyn në të derisa të ngrihet imami për në rekatin tjetër.
  • Mos bërja e sexhdes me shtatë pjesët e trupit (balli dhe hunda, dy duart, dy gjunjët, dhe këmbët).
  • Zgjatja e qëndrimit në këmbë dhe shkurtimi i rukusë dhe sexhdes.
  • Mos kujdesi i ngritjes së duarve gjatë tekbireve.
  • Nxitimi në namaz dhe mos pasimi i imamit.

“Ed-delil el-ilmi” Abdulaziz ibn Muhamed Es-Sed’han

%d bloggers like this: