Saturday, October 24, 2020
Home > Këshilla Islame > Ja kur të ndihmon Zoti i Lartësuar

Ja kur të ndihmon Zoti i Lartësuar

Pejgamberi (alejhissalatu uesselam) ka thënë:

“Kush e çliron një besimtar nga një brengë nga brengat e dynjasë, Allahu do ta çlirojë atë nga një brengë nga brengat e botës së Ahiretit. Kush ia lehtëson hallin një njeriu në vështirësi, Allahu do t’ia lehtësojë atij punët në këtë botë dhe në tjerën dhe kush ia mbulon të metat e një muslimani, Allahu do t’ia mbulojë të metat e tij në këtë botë dhe botën e ahiretit.
Allahu do të jetë në ndihmë të robit të Tij përderisa ky është në ndihmë të vëllait të vet (musliman).”
Transmetoi Muslimi.

%d bloggers like this: