Saturday, October 31, 2020
Home > Uncategorized > Kujt duhet dhënë sadaka-fitri e kujt jo,( lexo dhe shpërndaje)

Kujt duhet dhënë sadaka-fitri e kujt jo,( lexo dhe shpërndaje)

HADITHI I DITËS:Ebu Hurajra radiallahu anhu tregon se, i Dërguari i Allahut salallahu alejhi ve selem ka thënë:
“Një njeri i cili me iman dhe me shpresë në shpërblimin e Allahut e kalon Natën e Kadrit në adhurim, atij i falen mëkatet e mëparshme.”
Transmeton imam Buhariu në Sahih.
HISTORIA E DITËS:

Në ditën e 27-të të ramazanit:

– në vitin 65 hixhri morri pushtetin halifi emevit Abdulmelik bin Mervani, i cili është ndërtuesi i Kupolës së Shkëmbit që ndodhet në mesin e Mesxhid El-Aksasë.

– halifi abasid el-Me’mun, për çdo 27 ramazan e mbulonte Qaben e Bekuar me një pëlhurë të mëndafshtë me ngjyrë të bardhë.
MESELEJA E DITËS:

Sadakaja e Fitrit lejohet t’u jepet 8 kategorive të njohura të zeqatit e që janë:

1. Fukaraja,

2. Miskini (skamnori),

3. Punëtorit që tubon zeqatin,

4. Për përfitimin e zemrave,

5. Për lirimin e robërve,

6. Borxhliut,

7. Në rrugë të Allahut dhe

8. Udhëtarit.
Sot do të hedhim pakëz dritë për dy kategoritë e para, e që janë fukarenjtë dhe miskinët.
Mufti Ibrahim Selkini thotë:
“Sadakaja e Fitrit nuk lejohet t’u jepet këtyre personave (edhe nëse janë fukara):

– Babait,

– Nënës,

– Gjyshërve,

– Gjysheve,

– Djalit,

– Fëmijëve të djalit,

– Vajzës,

– Fëmijëve të vajzës,

– Bashkëshortes dhe

– Bashkëshortit.

Ndërsa, lejohet dhënia e kësaj sadakaje jashtë këtyre që u përmendën më sipër, kuptohet nëse janë njerëz të varfër. Pra, lejohet që kjo sadaka t’i jepet:

– Vëllaut,

– Fëmijëve të vëllaut,

– Motrës,

– Fëmijëve të motrës,

– Xhaxhait,

– Fëmijëve të xhaxhait,

– Hallës,

– Fëmijëve të hallës,

– Dajës,

– Fëmijëve të dajës,

– Tezes,

– Fëmijëve të tezes, etj.

Nëse kjo sadaka u jepet këtyre të afërmve, atëherë është edhe më mirë.

Por, asesi nuk lejohet paraardhësve, pasardhësve dhe bashkëshortes, po edhe nëse janë të varfër. Allahu Fuqiplotë nuk e pranon këtë sadaka tek trungu nevojtar i myslimanit.

Pastaj një shkallë më ulët (se të afërmit) preferohet që kjo sadaka t’u jepet:

– Fqinjëve të varfër,

– Pastaj fukarenjëve të mëhallës,

– Pastaj fukarenjëve të vendbanimit të tij.”
Mufti Ibrahim Selkini në “El-Fikhu’l-islami”, vol. II, fq. 60.
Përmblodhi: Hazir Selmani.

%d bloggers like this: