Thursday, October 22, 2020
Home > Uncategorized > Kush e thotë këtë lutjë i falen mëkatet e Kaluara!!

Kush e thotë këtë lutjë i falen mëkatet e Kaluara!!

Transmetohet nga Ebu Hurejra radijAllahu anhu se: I Dërguari i Allahut sal-lAllahu alejhi ue sel-lem ka thënë: “Kur imami thotë “semiAllahu limen hamideh” thoni: Allahumme rabena lekel hamd, sepse kujt i përputhet fjala e tij me fjalën e engjëjve, i falen atij mëkatet e kaluara.” Në një transmetim tjetër: “Thoni: Rabbena ue lekel hamd.” E transmeton Buhariu dhe Muslimi

%d bloggers like this: