Sunday, October 25, 2020
Home > Uncategorized > Lutje për ditën e sotme

Lutje për ditën e sotme

10 Dhul- Hixhe 14381 Shtator 2017
O Allah në këtë dite gëzimi dhe madhështimi të dispozitave Tuaja:
Lartësoje islamin dhe muslimanët dhe poshtëroje idhujtarinë dhe idhujtarët!
O Zoti ynë!

Na fal neve dhe vëllezërit tanë besimtarë që ishin para nesh dhe mos lër në zemrat tona smirë për ata që besuan, Zoti ynë, vërtet Ti fal dhe je Mëshirues i madh.
Zoti ynë!

Ne i bëmë padrejtësi vetveteve tona e nëse nuk na fal e nuk na mëshiron, atëherë do të jemi të dështuar.
O Zot! Na jep të mira në këtë botë, na jep të mira në botën tjetër dhe na ruaj nga zjarri.
Amin!

%d bloggers like this: