Saturday, October 24, 2020
Home > Këshilla Islame > Nëse e din pse nuk falesh?

Nëse e din pse nuk falesh?

Nëse e dinë : Që All-llahu azze we xhel të urdhëron me namaz?

thotë i lartësuari :

“Vazhdoni rregullisht namazet (faljet), e edhe atë namazin e mesëm, dhe ndaj All-llahut të jeni respektues (në namaze).” ( Bekare : 238).

Nëse e dinë :

Që namazi është testament nga i dërguari i All-llahut salaAll-llahu alejhi we sel-lem( paqja e Al-llahut qoftë mbi të) para vdekjes së tij !!… ka thënë i dërguari I All-llahu salaAll-llahu alejhi we sel-lem (( paqja e Al-llahut qoftë mbi të) ndërsa ai ishte ne shtratin e vdekjes : ” Namazi, namazi, dhe atë që keni nën pronësi”.

Nëse e dinë :

Që namazi është qelës i qdo mirësie!!… ka thënë ibn kajjim El-xhewzije All-llahu e mëshiroftë : (Namazi është tërheqës i rrizkut, ruajtës i shëndetit, larëgues i të këqijav, larëgues i smundjeve, forcues i zemres, shhkëlqyes i fëtyrave, gëzim për nefsin, largues i përtatcicë, aktivizues i gjymëtyreve, zgjerues i gjokësit, ndriques i zemres, ruajtës i begative, tërheqës i bereqetit, largues nga shejtani , afërues për te i gjithëmëshirshmi (Rrahmani) ).

Nëse e dinë :

Që i dërguari i All-llahut salaAll-llahu alejhi we sel-lem( paqja e Al-llahut qoftë mbi të) ka thënë : “Mes njeriut dhe kufrit është lënja e namazit”.

Nëse e dinë :

Që lënësi i namazit është në Xhehennem me kriminelët!!… thotë i lartësuari : ” Secili njeri është peng i veprës së vet. Përveç atyre të djathtëve. Që janë në xhennete e i bëjnë pyetje njëri-tjetrit, Përkitazi me kriminelët (e u thonë): “?ka u solli juve në Sekar?” Ata thonë: “Nuk kemi qenë prej atyre që faleshin (që bënin namaz); (Mudethir : 33-43).

Nëse dinë:

Që namazi është shlyerësë i mëkateve!!… ka thënë i dërguari i All-llahut salaAll-llahu alejhi we sel-lem( paqja e Al-llahut qoftë mbi të) : ” Nuk ka musliman i cili pastrohet pastaj e plotësonë pastërimin të cilin e i’a ka obliguar All-llahu azze we xhel, pastja i falë këto pesë namaze përveqë se janë shlyerëse të mëkateve ndërmjet tyre (d.m.th. namazeve).

Nëse e dinë :

Që ruajtëja e namazeve është rrugë për të hyrë në Xhennet!!… ka thënë i dërguari i All-llahut salaAll-llahu alejhi we sel-lem( paqja e Al-llahut qoftë mbi të) : “Kush i ruanë pesë namazet, rukutë e tyre, sexhdet e tyre, dhe kohët e tyre, dhe e dinë se ato janë të vërteta prej All-llahut azze we xhel hynë në Xhennet apo ka thënë : – i është obliguar atij Xhenneti, apo ka thënë : – i është bërë haram Zjarri.

Nëse e dinë :

Që namazi është i pari prej veprave që llogaritet robi për të në ditën e gjykimit!!… ka thënë i dërguari i All-llahut salaAll-llahu alejhi we sel-lem( paqja e Al-llahut qoftë mbi të) : ” Vërtet vepra e parë për të cilën llogaritet robi në ditën e gjykimit është namazi i tij, nëse e ka kryen me rregull veq se ka shpëtuar, nëse e ka lënë anash (nuk është kujdesur) veqse është shkatërruar, nëse ka lënë mangu diqka prej farzeve thotë All-llahu azze we xhel : shikoni a ka robi im ndonjë namaz vullnetar (nafile) për t’ia plotësuar atë që ka lënë mangu prej farzeve, pastaj të gjitha veprat kështu.

Dhe pas gjithë kësaj vëlla dhe motër pse nuk falesh pastja ja letëson vetës rënjen në Kufër (mosbesim).

%d bloggers like this: