Saturday, October 24, 2020
Home > Këshilla Islame > Nëse do që të falen gjynahet

Nëse do që të falen gjynahet

 

Nëse do që të falen gjynahet
Nëse do që të mëshirohesh
Nëse do që të të shtohet rrizku, atëherë lexoje këtë hadith

Një nomad i tha Profetit alejhi selam: O i Dërguari i Allahut (fjalët); subhanallah, elhamdulilah, la ilahe il lallah dhe Allahu ekber, të gjitha këto janë për Allahun, por për mua çfarë ka? Profeti alejhi selam i tha: Nëse thua subhanallah, Allahu do të thotë : “ Të vërtetën the”, nëse thua elhamdulilah, Allahu do të thotë : “ Të vërtetën the”, nëse thua la ilahe il lallah, Allahu do të thotë : “ Të vërtetën the”, nëse thua Allahu ekber, Allahu do të thotë : “ Të vërtetën the”. Më pas ti thuaj: O Allah, më fal mua! E Allahu do të thotë: “ E kam bërë.”, thuaj: O Allah, më fal mua! E Allahu do të thotë: “ E kam bërë.”, thuaj: O Allah, më furnizo mua! E Allahu do të thotë: “ E kam bërë”.
Përcjell Ibn ebi Dunja, Bejhakiu dhe hadithi është gjykuar si i saktë në : “ Sahih Et tergib ue terhib”

%d bloggers like this: