Saturday, October 24, 2020
Home > Uncategorized > Sa shkronja i ka Kurani?

Sa shkronja i ka Kurani?

Kur’ani i Madhëruar është Libër i All-llahut dhe është shpallje e Tij të cilën ia ka zbritur robit të Tij, Muhamedit (sal-lAll-llahu alejhi ue sel-lem) i cili është vula e të gjithë pejgamberëve i cili është krijesa më e mirë. Kur’ani është rruga e drejtë dhe është litari robit të Tij, Muhamedit (sal-lAll-llahu alejhi ue sel-lem) i cili është vula e të gjithë pejgamberëve i cili është krijesa më e mirë. Kur’ani është rruga e drejtë dhe është litari i fortë All-llahut me të cilën All-llahu është i kënaqur që robërit e Tij të kapen për të.Njerëzit janë të urdhëruar që të kapen për këtë Libër dhe t’i prakitkojnë urdhërat e Tij dhe e ka bërë udhëzim për njerëzit dhe e ka bërë ndihmë për ata që kërkojnë ndihmë dhe e kabërë dritë për të ndriçuarit.

Ibn Kethiri thot se Kur’ani i ka 321180 shkronja, shperblimi i atij qe e lexon nje shkronje eshte 10 fishe, pra per keto shkronja ka shperblim 3211800 shperblime.

Thotë All-llahu i Lartësuar: “Ne e kemi zbritur Kur’anin dhe Ne do ta ruajmë” (el Hixhr9).

%d bloggers like this: